Social Science Baha

General Research

Rima Sah

Prajesh Aryal

Sudhir Shrestha

Saphala Dhital

Kishor Bikram Shah

Sita Mademba

Binay Jung Thapa

Ritika Singh

Sudeshna Thapa

Sita Nepali

Anisha Bhattarai

Amit Gautam