Social Science Baha

General Research

Nabina Sapkota

Amir Raja

Samikshya Bhattarai

Sachin Karki

Andrea Upadhya

Md Aurangzeb Ansari

Rajib Neupane

Prasansa Thapa

Avantika Jhunjhunwala

Sakar Sapkota

Apurwa Baral

Madina Rai