Social Science Baha

General Research

Rajib Neupane

Prasansa Thapa

Avantika Jhunjhunwala

Sakar Sapkota

Apurwa Baral

Madina Rai

Sujit Maharjan

Rajendra Sharma

Sita Mademba

Sudeshna Thapa

Sita Nepali

Amit Gautam