Social Science Baha

Administration

Harimaya Khadki

Kumari Tamang

Gita Tamang

Dhurba Lungeli

Sarita Ram

Manila Chaulagain

Khem Shreesh

Ajaya Subedi

Ganga Dahal

Krishna Danuwar

Rita Bhujel

Jeevan Baniya